ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Състав:
Резерви:

1. Румяна Атанасова Компанска

2. Десислава Петрова Генова

3. Тодорка Стоянова Иванова

4. Златка Стоянова Шарапова

5. Исмигюл Юсеин Алибрям

6. Николай Костов Станков

1. Йорданка Кирова Иванова

2. Снежана Райкова Иванова

 

ДОКУМЕНТИ

Покана

Протокол от заседание, проведено на 18.10.2016г.