АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

2. Издаване на удостоверение за завършен клас от началния етап на основно образование- 1,2,3 клас.

3. Приемане и преместване на ученици.

4. Издаване на свидетелство за завършено основно образование.

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

6. Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 

 

ФОРМУЛЯРИ

 

1. Заявление за първи клас.

2. Заявление за записване.

3. Заявление за ППГ.

4. Заявление за завършен клас.

5. Заявление за достъп до обществена информация.

6. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

7. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.