ОТЧЕТИ - СПРАВКИ - ДОКУМЕНТИ

 

 

Протокол №1 – отчет за разхода на финансовите средства от бюджет 2014г.

Рамка на "Бюджет 2015", приет на заседание на Общински съвет, гр. Бургас от 17.02.2015г.

Бюджета за на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Рудник, общ. Бургас по месеци за 2015година.

План за разходване на средствата от бюджета на училището за 2015г.

Отчет за разходване на средствата от бюджета на училището за 2015г. – първо тримесечие.

Отчет за разходване на средствата от бюджета на училището за периода 01.01.2015г.-30.09.2015г.

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.10.2015г.-31.12.2015г.

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.01.2015г.-31.12.2015г.

План за разходване на средства от бюджета на училището за 2016г.

Отчет за разходване на средствата от бюджета на училището за 2016г. – първо тримесечие.

Отчет за разходване на средствата от бюджета на училището за периода 01.01.2016г.-30.09.2016г.

 

Стратегия за развитие на ОУ "Св. Климент Охридски" - 2016/2020г.

Учебен план - 2016/2017г.

Годишен план за дейността - 2016/2017г.

Програма от мерки за повишаване качеството на образованието - 2016/2017г.

Програма за превенция на ранното отпадане на деца от училище - 2016/2017г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - 2016/2017г.

Форми на обучение - 2016/2017г.

Етичен кодекс на училищната общност

ЗАПОВЕД : Прием на ученици в Първи клас за учебната 2017/2018г

Отчет за разходвните средства от бюджета на училището за периода 01. 01. 2016г. - 31. 12. 2016г.

Отчет за разходвните средства от бюджета на училището за периода 01. 01. 2017г. - 31. 03. 2017г.

ЦОП

Отчет за разходвните средства от бюджета на училището за периода 01. 01. 2017г. - 30. 09. 2017г

 

 

Стратегия за развитие на ОУ "Св. Климент Охридски" - 2016/2020г.

Годишен план за деността - 2017/2018г.

Училищен учебен план - 2017/2018г.

Програма от мерки за повишаване качеството на образованието - 2017/2018г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - 2017/2018г.

Мерки за намаляване на безпричинните отсъствия - 2017/2018г.

Програма за превенция на ранното отпадане на учениците от училище - 2017/2018г.

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за 2017г.

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.01л2018г. - 31.03.2018г.

Отчет за разходваните средсва от бюджета на училището за периода 01.07.2018г. - 30.09.2018г.

Мерки за прдотвратяване на тормоза и насилието в училище - 2018/2019г.

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

ШКАФОВЕ

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.01.2019 - 31.03.2019

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

График "Подкрепа за успех"

Отчет за разходваните средства от бюджета на училището за месец септември 2019г.

Рекапитулация по разходни параграфи към 4 тримесечие на 2019г.